Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 119
                                               

Глайхшалтунг

Глайхшалтунг е термин, който е използван от националсоциалистите в Германия за контрола над социалните и политическите процеси. На практика глайхшалтунг е насилствено въвличане в нацистката идеология, политика, управление, за да се справи с плура ...

                                               

Народна съдебна палата

Създаден е по силата на декрет от 24 април 1934 г., непосредствено след Лайпцигския процес, като специализиран съд, разглеждащ делата за държавна измяна, шпионаж и други престъпления против държавата. Членовете на съда се назначават от фюрера с п ...

                                               

Националсоциалистическа асоциация на юристите

Националсоциалистическата асоциация на юристите е професионалната организация на юристите по времето на Третия Райх. По правоприемство наследява организацията на Германските националсоциалисти-юристи BNSDJ, която съществува през 1928-1936 г. Пред ...

                                               

Нюрнбергски закони

Нюрнбергските закони са няколко поредни закона срещу евреите в Германия, изготвени от Вилхелм Щукарт и оповестени на 7-ия конгрес на НСДАП в Нюрнберг, проведен между 9 и 16 септември 1935 г. Най-важният от тези закони е Законът за защита на герма ...

                                               

Превантивно задържане

Превантивното задържане или Превантивният арест е практиката в Нацистка Германия за предварително задържане на опоненти на режима, идеологически врагове и други нежелани лица, които са изпращани и въдворявани в концентрационни лагери като временн ...

                                               

Райхсорганизация на евреите в Германия

Райхсорганизацията на евреите в Германия, известна още като Еврейски съвет, е създадена на 4 юли 1939 г. по силата на Нюрнбергските закони като обединение на евреите в Третия райх. Организацията е под контрола на Гестапо и РСХА. Председател на ор ...

                                               

Указ на Райхпрезидента за защита на народа и държавата

Указът на Райхпрезидента за защита на народа и държавата е от 28 февруари 1933 г. за отмяна гражданските права от Ваймарската конституция. Непосредствен повод за издаването му е пожарът в Райстага от 27 февруари същата година, който става причина ...

                                               

Османско право

Османското право се основава на османската правна система, която се състои от множество разнородни по естеството си компоненти. Те имат различни по форма, съдържание и основания – източници на правото. Отделните компоненти на османското право има ...

                                               

Гюлхански хатишериф

Гюлханският хатишериф е султански указ, издаден от султан Абдул Меджид и обнародван на 3 ноември 1839 г. През 1838 г. в Османската империя е назначена комисия начело с реформатора Мустафа Решид паша, която трябвало да подготви проект за реформи с ...

                                               

Зиамет

Зиамет – особен вид ленно владение в Османската империя през средновековието с годишен доход от 20 000 до 100 000 акчета. Зиаметите представлявали владеенето не толкова на определена площ земя, колкото годишния приход от тази земя, или част от не ...

                                               

Кадъаскер

Кадъаскерът е висш съдия който ръководи не само юстицията, но и просветата в Османската империя съобразно принципите и каноните на исляма. Двамата кадъскери били назначавани – един за Румелия, чиято юрисдикция обхващала европейските провинции на ...

                                               

Капудан паша

Капудан пашата, или каптан деря е титул на командващия османския флот. Следващите му по ранг са терсане емини, управляващ корабостроителницата, после кетхуда, началник на охраната на корабостроителницата и терсане агаси, помощник на капудан пашат ...

                                               

Мехкеме

Мехкемето е османското шериатско съдилище. Начело на мехкемето бил кадията. Съдебният район на мехкемето се наричал кадилък, а османският съд разглеждал предимно тимарски дела. На мехкеметата били подсъден целият миллет в кадилука. Мехкеметата се ...

                                               

Мюлк

Мюлк e недвижим имот или движимо имущество в Османската империя, който е пълна частна собственост. На теория цялата земя е държавна – мирие мера, докато мюлкът може да се купува, продава, прехвърля, наследява и дори да се превръща в неотчуждаема ...

                                               

Софийска извънредна следствена комисия

Софийска извънредна следствена комисия е назначена с решение на Високата порта и натоварена да разследва извършването на Арабаконашкия обир от Вътрешната революционна организация. През ноември 1872 г. софийският мютисериф Мазхар паша внася рапорт ...

                                               

Съюзен договор

Съюзният договор е споразумение в Османската империя между едрите аяни от провинциите и взелия властта с тяхно съдействие велик везир и доскорошен аян на Русе Мустафа Алемдар паша. Между 21 и 30 септември 1808 година в Константинопол се провежда ...

                                               

Танзимат

Танзимат e понятие, което се свързва с период на обществени реформи в Османската империя, започнал с въвеждане на пакет от закони, обнародвани от султан Абдул Меджид I на 3 ноември 1839 г. при встъпването му на престола и завършил с приемането на ...

                                               

Тимар

Тимар – особен вид ленно владение в Османската империя през средновековието с годишен доход до 20000 акчета. Тимарите представлявали владеенето не толкова на определена площ земя, колкото годишния приход от тази земя, или част от нея, чрез отчисл ...

                                               

Хане

Хане е облагателна единица в Османската империя. Терминът се е използвал в османската данъчна практика за обозначаване на различни по обхват облагателни единици и се е прилагал както по отношение на немюсюлманското, така и по отношение на мюсюлма ...

                                               

Хас

Хас – особен вид крупно ленно владение в Османската империя през Средновековието с годишен доход над 100 хил. акчета. Хасовете представлявали владеенето не толкова на определена площ земя, колкото годишния приход от тази земя, или част от нея, чр ...

                                               

Хатихумаюн

Хатихумаюнът е султански ферман, издаден на 18 февруари 1856 г. от султан Абдул Меджид I. Издаден е в навечерието на Парижката конференция от 1856 г. след приключването на Кримската война. Ферманът дава и гарантира равни граждански права на христ ...

                                               

Хатишериф (1830)

В сръбската история под хатишериф от 1830 година се разбира указът, с който османският султан Махмуд II предоставя автономия на Сръбското княжество, важен етап от държавно-правното обособяване на страната и отхвърлянето на османското владичество. ...

                                               

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae е особена форма на посмъртно наказание, прилагана в Древен Рим към държавни престъпници - узурпатори на властта, участници в заговори и опетнили себе си императори. Неин израз е унищожаването на материални свидетелства за същест ...

                                               

Intuitu personae

Intuitu personae е латински римско-правен термин и в превод на български означава "с оглед на личността". Терминът отразява елемента на лично доверие при някои сделки, като например договора за поръчка и договора за дружество, при които личността ...

                                               

Senatus consultum ultimum

Senatus consultum ultimum или Последно решение на Сената или накратко SCU e латинското понятие за решение за Държавно извънредно положение в късната Римска република, наредено от Сената. Това решение дава право на двата консула да преприемат всич ...

                                               

Sine qua non

Sine qua non или Conditio sine qua non е термин, който първоначално се използва в римското право и означава условие, без което не може. Отнася се за задължително и крайно необходимо действие, условие за нещо или част от нещо. В по-нови времена из ...

                                               

Апий Клавдий Цек

Апий Клавдий Цек е виден политик и държавник на средната Римска република. Той живее през 4 към 3 век пр.н.е. Апий Клавдий Цек произлиза от богатата римска патрицианска фамилия Клавдии, син е на Гай Клавдий Крас диктатор 337 пр.н.е. и е внук е на ...

                                               

Враг на народа

Враг на народа е политически термин, с който се означават опоненти на групата използваща термина. В редица случаи на понятието е била придавана и юридическа форма, като тази практика обикновено е свързана с авторитарни и недемократични режими. Пр ...

                                               

Де факто

Де факто е израз, който означава фактически, на дело, на практика, всъщност. Често се използва за разграничаване от де юре по отношение на закони, управление или техника, които се възприемат като създадени или развити без официални правила или в ...

                                               

Декурион (цивилен)

Декурион ът е бил член на градския съвет в Римската Империя. Декурионите са били избиране от класата на curiales, съставена от богати граждани от средната класа. Появата на поста декурион може да се проследи до решението на Рим през 125 г. пр.н.е ...

                                               

Дуумвир

Дуумвири или Дуовири e понятие за различни видове държавна служба от двама мъже в Древен Рим. Служителят от тази колегия е наричан Дуовир или Дуумвир. Дуовири е по-старата форма. По време на империята се наричат дуумвири. По време на Римската реп ...

                                               

Консул (Древен Рим)

Консул е най-висшата избираема длъжност по време на Римската република в древен Рим. Длъжността на консула била колегиална, т.е. консулите били винаги двама, като се избирали всяка година. Колегията на двама консули била учредена съгласно антична ...

                                               

Магистрат

В Древния Рим с магистрат се обозначава: държавната длъжност; лицата, които я заемат. Той е член на съсловния орган на градското управление в Древен Рим, наречен магистратура. В класическото си разбиране магистратурата включва съсловието на магис ...

                                               

Мамертинска тъмница

Мамертинският затвор е запазен и до наши дни древноримски затвор, който се намира в северния край на Капитолийския хълм и Форума. Затворът съединява протока с Клоака Максима. Затворът е построен в периода 640-616 пр.н.е. Името според някои древни ...

                                               

Муниципиум

Муниципиум в Римската република e зависим от Рим град при различни условия в Лацио и по-късно в Италия, чийто жители поемат към Рим същите задължения, както римските граждани. От латинската война 338 пр.н.е. жителите на municipia cum suffragio им ...

                                               

Патрон (покровител)

Патрон в Древен Рим се е наричал "покровител" или "настойник", поел опека над своя клиент. Терминът етимологически произлиза от "патер" – баща. Патронът първоначално от патрициански произход бил господар и представител на своите клиенти непълнопр ...

                                               

Претор

Прѐтор е държавна длъжност в Древен Рим. В хода на историческото развитие на древен Рим съдържанието и функциите на тази длъжност се променяли. В периода на ранната Римска република претори се наричали две висши институции - консули и диктатори. ...

                                               

Проскрипция

Проскрипция в Древен Рим се нарича списък на лица, обявени извън закона. За предаването или убийството на някой от включените в списъка се дава награда, за укриването му – смъртно наказание. Имуществото на проскрибираните се конфискува, а потомци ...

                                               

Реални сделки

Реални са сделките, които включват във фактическия си състав допълнителен елемент, предвиден в закона. Също така страните могат да предвидят, че определено действие по изпълнение на задълженията на едната от тях е отлагателно условие, чието сбъдв ...

                                               

Рецепция на римското право

Рецепцията на римското право е използване постиженията на римското право и мисъл, включително и най-вече юриспруденцията, в последващи края на римския период общества и държави, включително и в съвременните правни системи. Пандектната система е в ...

                                               

Римска колония

Колония по време на Древен Рим е планирано изградено селище извън столицата Рим и територия с такива селища, в повечето случаи завоювана чрез война. По време на Римската република има 2 вида колонии в Италия: coloniae civium Romanorum, в която са ...

                                               

Тетрархия

Тетрархията е форма на управление, в която властта е поделена между четирима души. Като правило с тетрархия се означава системата, въведена в Древен Рим от император Диоклециан през 293 г. и продължила до 313 г. С нейното въвеждане е разрешена кр ...

                                               

Фециали

Фециали /лат. fetiales/ - римска колегия от 20 жреци, които изпълнявали службата на пълномощници на Рим пред чуждите народи за водене на преговори, обявяване на война и сключване на мир при спазване на определени религиозни обреди. Вън от граници ...

                                               

Формални сделки

Формални сделки са тези, които пораждат правно действие само, ако са сключени в установената от закона форма. Институтът идва от древното римско право и има отражения в съвременното право.

                                               

Римско частно право

Римското частно право е първата цялостно организирана система на правото в историята. Римското частно право обхваща юриспруденцията в периода от началото на нашата ера до кодифицирането му в Corpus Iuris Civilis. През този половинхилядолетен пери ...

                                               

Учредително събрание

Учредителното събрание в Търново е първото Народно събрание на България след Освобождението на страната от османско владичество през 1878 година, вследствие на Руско-турската война от 1877 – 1878 година. Свикано е на основание чл. 4 от Берлинския ...

                                               

Александър Дондуков-Корсаков

Княз Александър Михайлович Дондуков­-Корсаков е руски офицер, генерал от кавалерията. Участник в Руско-турската война и създаването на Княжество България.

                                               

Списък на депутатите в Учредителното събрание

Учредителното събрание на България, заседавало от 10 февруари до 16 април 1879 година, се състои от 229 депутати - 117 по право, 88 избрани и 24 назначени от императорския комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. То е свикано въз основа на чл. ...

                                               

Областно събрание на Източна Румелия

Областното събрание е представителен и законодателен орган на автономната област Източна Румелия, която след разпокъсването на Санстефанска България остава в Османската империя. Заседава в Пловдив от 22 октомври 1879 до 22 декември 1884 година.

                                               

Постоянен комитет на Източна Румелия

Постоянният комитет на Източна Румелия е институция с контролни и законодателни функции, определени от Органическия устав на Източна Румелия. Състои се от 10 редовни членове и трима заместници. Избира се от Областното събрание при всяка редовна с ...