Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235
                                               

ZESCO

"Електроснабдителна корпорация на Замбия" ООД, повече известна със съкращението ZESCO, е държавна компания в Лусака, Замбия. Тя е най-голямата електрическа компания в страната, произвеждаща около 80% от нейното електричество. Представя Замбия в Ю ...

                                               

Електрани на Македония

"Електрани на Македония", съкратено ЕЛЕМ, е акционерно дружество и енергийно предприятие в Северна Македония, изцяло собственост на северномакедонската държава. Дружеството е основният производител на електрическа енегрия за електроенегийната сис ...

                                               

Пренос на електрическа енергия

Преносът на електрическа енергия е общото снабдяване на електричество от производители до потребители чрез електрически далекопроводи, които са част от електроснабдителната мрежа или от контактната мрежа. В Европа, една голяма електроснабдителна ...

                                               

Електрически далекопровод

Електропроводна линия или само електропровод, също електрически далекопровод, е компонент на електроснабдителната мрежа. Представлява силова въздушна линия или кабелна линия, която е извод от електрическа централа или подстанция и е предназначен ...

                                               

Производство на електроенергия

Първите генератори с голяма мощност в САЩ са построени край Ниагарския водопад през 1895 година. Генераторите са били с мощност 5000 к.с и е генерирала 2200V. Генерираната енергия е била доставена, до близкия град Буфало. Американския инженер Чар ...

                                               

Релейна защита

Релейната защита е комплекс от автоматични устройства, предназначени за бързо откриване и отделяне от електроенергийната система на повредените елементи на тази електроенергийна система в аварийни ситуации с цел да се осигури нормалната работа на ...

                                               

Токова отсечка

Токовата отсечка представлява максимално-токовазащита, която определя наличието на късо съединение по защитавания електропровод въз основа на големината на тока на късо съединение. Стойността на тока, при който защитата заработва се нарича зададе ...

                                               

Електронна схема

Електронна схема се нарича електрическа верига, съдържаща отделни пасивни и активни електронни компоненти като резистори, транзистори, кондензатори, индукционни бобини и диоди, свързани с проводници така, че да протича електрически ток. Комбинаци ...

                                               

Електронна лампа на Баркхаузен-Курц

Електронна лампа на Баркхаузен-Курц, наричана също електронна лампа със забавящо поле, рефлексен триод, осцилатор на Баркхаузен-Курц, е електронен осцилатор с висока честота, изобретен през 1920 г. от немски физици Хайнрих Георг Баркхаузен и Карл ...

                                               

Интегратор

Интеграторът е електронна схема, при която изходният сигнал е равен на интеграла на входния Y = ∫ X d t {\displaystyle Y=\int X\,dt}. Схемата на интегратора се състои от операционен усилвател ОУ, в чиято отрицателна обратна връзка ООВ е включен к ...

                                               

Общ емитер

Общ емитер е най-често използваната схема на свързване на биполярните транзистори като усилвателни елементи. При нея общ за входа и изхода електрод е емитерът: входният сигнал се подава между базата и емитера, а изходния се получава между колекто ...

                                               

Общ колектор

Схема "Общ колектор" известна още като "емитерен повторител" се използва, когато е необходимо голямо входно съпротивление, малко изходно съпротивление или голям коефициент на усилване по ток. Тази схема има голямо усилване по ток, съответно по мо ...

                                               

Обща база

Обща база е съкратен изказ на вид схема на свързване на биполярен транзистор в електрическа верига. Схема обща база се използва, когато е необходимо малко входно съпротивление, голямо изходно съпротивление и голям коефициент на усилване по напреж ...

                                               

Ограничител (електронна схема)

Ограничителят на напрежение е електронна схема, която позволява на сигнали под определена входна мощност или ниво да преминат незасегнати, докато намаляват пиковете на по-силни сигнали, които надвишават този праг. Ограничаването е тип компресия н ...

                                               

Референтна връзка на Брокау

Референтна връзка на Брокау е референтна верига за напрежение, широко използвана в интегрални схеми, с изходно напрежение около 1.25 V с ниска температура. Тази референтна връзка е съставена от два вътрешни източника на ток, с положителен и отриц ...

                                               

Сложно програмируемо логическо устройство

Сложно програмируемо логическо устройство е програмируема логическа интегрална схема, комбинация от програмируем масив PAL и програмируема логическа матрица от макроклетки. Масивът PAL е от тип AND/OR и може да изпълнява множество логически опера ...

                                               

Субтрактор

Първите субтрактори са изградени на базата на ламповата схемотехника. Тази схама навлиза в микроелектрониката в края на 50-те години, след усилинето оцифроване на елекнронната тeхника.

                                               

Тригер (електроника)

Тригерът е логическа схема с две устойчиви състояния, която преминава от едното в другото под въздействието на външен сигнал. Тригерът може да стои произволно дълго в едно от двете състояния, а преминаването в другото състояние става много бързо, ...

                                               

Тригер на Шмит

Тригерът на Шмит е аналогова електронна схема, която представлява логически вход, който осигурява хистерезис или две различни нива на прагово напрежение за нарастващ и падащ ръб. Тази схема най-често е изградена от биполярни транзистори. Най-чест ...

                                               

Фазов ограничител

Фазов ограничител е електронна схема, подобна на честотен миксер, аналогов умножител или логическо устройство, която поставя сигнал, който е пропорционален на фазовата разлика между два входни сигнала с една и съща честота.

                                               

Цифрова електроника

Цифрова електроника, Цифрова техника или Импулсна техника е раздел от електрониката, който изучава цифровите сигнали и проектирането на съответните устройства. Тя представлява усъвършенстване на и контрастира с аналоговата електроника, основана н ...

                                               

FPGA

FPGA съкратено от field programmable gate array е вид цифрова интегрална схема, съдържаща програмируема цифрова логика. Използват се програмните езици Verilog и VHDL. Те осигуряват необходимото бързодействие за голяма група от приложения като так ...

                                               

Брояч

Броячът е последователностна логическа схема с много устойчиви състояния, всяко от които съответства на броя на постъпилите импулси. Състои се от последователно свързани тригерни клетки, всяка от които съхранява по един разред от числото съответс ...

                                               

Мултивибратор

Мултивибра̀торът е релаксационен генератор на електрически правоъгълни импулси с къси фронтове. Названието мултивибратор е предложено от холандския физик ван дер Пол, и отразява факта, че в спектъра на правоъгълните трептения на мултивибратора пр ...

                                               

Иван Милев (общественик)

Иван Иванов Милев е бесарабски българин, деец на българската общност в Бесарабия, изгорен на 2 май 2014 г.

                                               

Бубар

Бубар или Вуварос е персийски благородник и инженер на служба на Ахеменидското царство през 5 век пр.н.е. Той е син на Мегабаз. Бубар е изпратен през 498 пр.н.е. в Македония, за да премхне един конфликт с цар Александър I упр. 540–495 пр.н.е., ко ...

                                               

Технически помощни средства

Помощните технологии са област, която изучава технологиите за подобряване функционирането на лица с увреждания. Областта на помощните технологии до известна степен се припокрива с различни други области. Най-значимите, сред тях са: достъпност, би ...

                                               

Тактилно покритие

Тактилно покритие – това е система от текстуриран индикатор за повърхността на земята, разположена върху тротоари, стълби и платформи на железопътни гари, за да се ориентира в пространството за пешеходци, страдащи от зрителни увреждания. Тактилни ...

                                               

Имагинерна единица

В математиката, физиката и инженерните науки имагинерната единица се означава с i {\displaystyle i\,} или латинското j {\displaystyle j\,} или гръцката буква. Тя позволява системата на реалните числа, R, {\displaystyle \mathbb {R},} да бъде разши ...

                                               

Неперово число

Неперово число се нарича ирационалното число e {\displaystyle e} = 2.718281828459045. То е една от най-важните константи в математиката. Възниква естествено при описанието на различни процеси в природните и обществените науки. Числото e {\display ...

                                               

Нула

0 е цяло число, следващо -1 и предхождащо 1. Общо погледнато, числото нула изразява "нищо" или отсъствие на количество, а в математиката изразява празно множество. Цифрата нула е знак за празно място в позиционните бройни системи. Няма еднозначно ...

                                               

Пи

π е математическа константа, която представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и обикновено се използва в математиката, физиката и техниката. Името на гръцката буква π се произнася "пи". π е познато още като Луд ...

                                               

Десетилетие

Десетилетие е условното означаване на период от 10 години. По основното си значение десетилетие е произволно избран период от 10 години – например периодът 1997 – 2006 е десетилетие, защото обхваща 10-годишен период. Често с това название се обхв ...

                                               

Минута

Минутата е единица за измерване на време или ъгъл. Като единица за време една минута е равна на шестдесет секунди или на 1⁄60 от часа. Името произхожда от латинската фраза pars minuta prima, "първа малка част". Като единица за ъгъл една ъглова ми ...

                                               

Наносекунда

Наносекунда е една милиардна част от секундата Думата наносекунда е образувана от установените със системата SI представка нано- и мерната единица за време секунда. Означава се със символа ns. Наносекундата е еквивалентна на 1000 пикосекунди или ...

                                               

Олимпиада (хронология)

Олимпиада се нарича период от 4 г. между 2 олимпийски игри в Древна Гърция. Историкът Тимей въвежда основана на олимпиади система за летоброене, която е независима от календарите на различните градове-държави и бива възприета от следващите древно ...

                                               

Секунда

Секунда е единица за време, една от седемте основни единици в SI. Терминът е заимстван през XVIII век от латински, където secunda е съкратено от израза pars minuta secunda – "част малка втора" от часа, за разлика от pars minuta prima – "част малк ...

                                               

Час

Думата "час" има няколко значения: Единица за време. Един час е равен е на 3600 секунди. Подразделя се на 60 минути по 60 секунди. В денонощието има 24 часа. Часът още бива точен час или кръгъл час, когато отмерването показва 0 минути за съответн ...

                                               

Алкохолен градус

Алкохолен градус, наричан също обемен процент, е единица за измерване на съдържанието на етилов спирт в алкохолна напитка, и се изразява чрез отношението на обема на етанола към общия обем на течността. Измерва се при температура на течността 20 ...

                                               

Верста

Верста́ е руска единица за измерване на разстояние, равна на петстотин сажена или хиляда и петстотин аршина, което съответства на 1066.8 метра, преди реформата от XVIII век – 1066.781 метра. Споменава се в литературата от XI век, през XVII век см ...

                                               

Инч

Инч) е англо-американска единица за дължина, една от т. нар. имперски единици. 1 инч е равен на 1/12 от фута; или 1/36 от ярда. Обикновено се счита, че инчът по начало е бил определян като широчината на палеца на възрастен човек. Днес под инч се ...

                                               

Левга

Левга е единица за разстояние, широко използвана в миналото. В оригинал е представлявала дистанцията, която човек или кон е изминавал средно, ходом за един час. Понастоящем не спада към официалните единици за измерване и е почти излязла от употре ...

                                               

Метър

Метърът е основна единица за дължина в SI и се означава с m. В българските популярни издания понякога се употребява означението м вместо m. Mетърът е дефиниран първоначално през 1793 г. като една десетмилионна от разстоянието от екватора до Север ...

                                               

Милиметър

Милиметърът е една хилядна от метъра, който е основната единица за дължина в системата SI. Милиметърът е част от най-разпространената метрична система. Съответната единица за площ е квадратен милиметър, а съответната единица за обем е кубичен мил ...

                                               

Миля

Обикновено се смята, че думата е произлязла от латинската фраза mille passus, която означава "хиляда двойни крачки" и се е свързвало с изминатото от римски войник разстояние, когато левият му крак хиляда пъти е докоснал земята при ходене. Римскат ...

                                               

Нанометър

Нанометърът е единица за дължина, производна на единицата метър. Един нанометър е равен на една милиардна част от метъра или на една хилядна част от микрометъра. Използва се за измерване на разстояния в нанотехнологиите. Известен е и като милимик ...

                                               

Сажен

Сажен или разтег е историческа мярка за дължина, която е 6 фута от по 12 инча, т.е. 72 инча. Използвала се е и мярката за площ квадратен сажен, т.е. 36 кв. стъпки, както и мярката за сух обем кубичен сажен, т.е. 108 куб. стъпки. В различните врем ...

                                               

Стадий

Стадий е древногръцка мярка за дължина. Според Херодот, един стадий се равнява на 600 стъпки. Според страната, използвала стадия, има обаче няколко различни дефиниции за дължината на "една стъпка". Според това коя дефиниция на стадий е използвана ...

                                               

Фут

Футът е британска имперска мерна единица за дължина или разстояние. Един фут е равен на 12 инча и е една трета от ярда. Международното му означение е ft или знак прим. След 1958 г. е прието 1 фут да е равен точно на 30.48 cm. Отчасти все още се и ...

                                               

Джаул

Джаул, наричан понякога още ватсекунда и означаван със символа J, е единицата от Международната система единици за измерване на енергия, а също така на работа и количество топлина. Стандартното определение на джаул е следното: 1 J е работата, изв ...