Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248
                                               

Кече

Кече е традиционна албанска шапка, направена от вълнен филц. Разпространена е основно в териториите, населени с албанци, и е част от традиционната албанска носия.

                                               

Петасос

Петасос е древногръцка широкопола шапка с конусовидно или плоско дъно, произхождаща от областта Тесалия. Мъжката е плоска и обикновено се носи ниско над челото, за да предпазва от силното слънце или от дъжд. Женската разновидност се изработва с к ...

                                               

Фес (шапка)

Фес е мъжка шапка, която има форма на пресечен конус с червен цвят, на горната ѝ част има черен пискюл. Наречен е на мароканския град Фес, столицата на Кралство Мароко до 1927 г. Фесовете са разпространени в ислямския свят, и най-вече през послед ...

                                               

Цилиндър (шапка)

Цилиндър е мъжка твърда шапка, много популярна през 19 век. Тя е висока, с форма на цилиндър. Първият цилиндър е изработен през 1797 година, но широка популярност получава през 1820-те. Първият сгъваем цилиндър е изработен през 1823 година във Фр ...

                                               

Абелова група

Абелева група, или още комутативна група, се нарича всяка алгебрична група, в която важи комутативният закон. С други думи това е множество, над което е въведена бинарна операция ∘ {\displaystyle \circ }, за която е в сила, че x ∘ y = y ∘ x {\dis ...

                                               

Адюнгирано количество

В линейната алгебра адюнгираното количество на квадратна матрица по ред i и стълб j е детерминантата на тази матрица без въпросните ред и стълб, със знак зависещ от четността на сбора на i и j. Прието е да се бележи с A ij.

                                               

Изоморфизъм

В математиката изоморфизъм е биекция, при която алгебричните връзки между елементите на крайното множество са същите, като тези на съответстващите им елементи в началното множество. Неформално, един изоморфизъм е съответствие между обектите, коет ...

                                               

Кватернион: Класическа представа на Хамилтон

Уилям Роуън Хамилтън изобретява кватернионите през 1843 г. Тази статия описва оригиналните идеи на Хамилтън, включително неговите термини и нотация. По онова време кватернионният анализ представлявал самостоятелна математическа система, която изг ...

                                               

Крайно поле

Крайно поле – в мат. крайно поле, или поле на Галоа представлява поле, което съдържа краен брой елементи. Както при всяко поле, крайното поле е набор от елементи, върху които са дефинирани операциите умножение, събиране, изваждане и делене, като ...

                                               

Ортогоналност

Ортогонален – "правоъгълен" или "сключващ прав ъгъл с". Синоним на думата от латински произход "перпендикулярен". Думата "ортогонален" се среща в следните контексти: ортогонален базис – базис във векторното пространство, чиито елементи са ортогон ...

                                               

Поле (алгебра)

В алгебрата поле се нарича множество F, в което са дефинирани две бинарни операции, ако отговаря на следните условия: двете операции са асоциативни и комутативни; затворено е спрямо двете операции; съществуват обратни елементи за всеки елемент сп ...

                                               

Теорема на Коши

Теоремата на Коши в теорията на групите, носи името на Августин Луис Коши. Тя твърди, че ако G е крайна група и p е просто число, делител на реда на групата G – | G | то в G има елемент от ред p. Т.е. има елемент x от G, такъв, че x p = e, където ...

                                               

Абсолютна стойност

Абсолютна стойност или още модул на число се бележи с | x | {\displaystyle |x|} и е разстоянието от числото до нулата. Затова, ако имаме числото -23, | − 23 | {\displaystyle |-23|} е разстоянието от -23 до 0, т.е. 23. Модулът на числото 31 е една ...

                                               

Квадратен корен

В математиката, квадратен корен от число a е такова число y, че y 2 = a. С други думи, число y, чийто квадрат е a. Например, 4 и −4 са квадратни корени на 16, защото 4 2 = 2 = 16. Всяко неотрицателно реално число a има един-единствен неотрицателе ...

                                               

Кубичен корен

В математиката, кубичен корен от число x е такова число a, че a 3 = x. Всички реални числа имат точно един реален кубичен корен и два комплексно спрегнати кубични корена. Всички ненулеви комплексни числа имат три различни комплексни кубични корен ...

                                               

Тъждество

В математиката тъждеството е равенство, което е в сила за всички числови стойности при заместване на използваните символи. Например, a 2 − b 2 = a + b a − b {\displaystyle a^{2}-b^{2}=a+ba-b}, a + b 2 = a 2 + 2 a b + b 2 {\displaystyle a+b^{2}=a^ ...

                                               

Действие на група

Казваме, че |групата G {\displaystyle G} действа отляво на множеството M {\displaystyle M} ако е зададен хомоморфизъм Φ: G → S M {\displaystyle \Phi \colon G\to SM} от групата G {\displaystyle G} в симетричната група S M {\displaystyle SM} на мно ...

                                               

Съседен клас

В теория на групите, левите/десни съседни класове на група G {\displaystyle G\,} по дадена подгрупа H {\displaystyle H\,}, представляват съвкупности от множества, получени чрез умножаване отляво/отдясно на елементите от групата с всички елементи ...

                                               

Деление

Делението е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката. С него се определя колко пъти едно число се съдържа в друго. Означава се със знака: или две точки с черта между тях ÷. В калкулаторите и компютрите с ...

                                               

Дескриптивна геометрия

Дескриптивната геометрия е дял от геометрията, разработен за определяне на форми и размерите на телата. Това е инженерна дисциплина, която представлява двумерен геометрически апарат и набор от алгоритми за изследване на свойствата на геометрическ ...

                                               

Котирана проекция

Котирана проекция е проекция, в която проекционната равнина винаги считаме за хоризонтална. На всяка точка А от пространството съпоставяме нейната ортогонална проекция А 1 в μ. За да се осигури еднозначно обратимо съответствие между точките в про ...

                                               

Монжова проекция

Монжовата проекция в дескриптивната геометрия е вариант на ортогоналната проекция. По метода на Монж, проекционният апарат се състои от три взаимно перпендикулярни равнини π 1, π 2 и π 3. Равнината π 1 се избира хоризонтално и се нарича първа про ...

                                               

Евклидова геометрия

Геометрията на Евклид е система, разработена в Египет от древногръцкия математик Евклид от Александрия. Неговото съчинение "Елементи" е най-ранният завършен системен текст относно геометрията, превърнал се в една от най-влиятелните книги в истори ...

                                               

Аксиома за успоредните прави

Аксиомата за успоредните прави за първи път е формулирана явно от Евклид в неговите "Елементи" като постулат за успоредните прави. Съвременната формулировка е: За всяка права g и всяка точка S, нележаща на нея, съществува точно една права h през ...

                                               

Алгоритъм за получаване на n-мерна матрица на ротация

Алгоритъмът за получаване на n -мерна матрица на ротация дава възможност за създаване на матрица за ротация на зададен n -мерен вектор X по посоката на зададен n -мерен вектор Y, т.е. за създаване на матрица M, която удовлетворява уравнението Y x ...

                                               

Матрица на ротация

Ма́трицата на ротация е ортогонална матрица, чрез която се извършва собствено ортогонално преобразование в евклидовото пространство. При умножение на кой да е вектор с матрицата на ротация дължината на вектора не се променя. Детерминантата на мат ...

                                               

Ротация на Гивънс

В линейната алгебра ротацията на Гивънс е ротация в равнина, зададена с две координатни оси. Ротацията на Гивънс е въведена като операция в линейната алгебра от Уолъс Гивънс през 1950 г.

                                               

Ъгъл

Ъгъл е геометричен обект, съставен от два лъча с обща начална точка, наричана връх на ъгъла. Често под ъгъл се разбира и големината на ъгъла – числена величина, отразяваща степента на завъртане на единия лъч около върха, така че той да съвпадне с ...

                                               

Вписан ъгъл

Нека върхът B на даден ъгъл лежи върху окръжност с център O, а рамената му пресичат окръжността в точки A и C. Тогава за ъгъл ∠ A B C {\displaystyle \angle {ABC}} казваме, че е вписан в окръжността. Централният ъгъл ∠ A O C {\displaystyle \angle ...

                                               

Прав ъгъл

За съзвездието вижте Прав ъгъл съзвездие. Прав ъгъл се нарича ъгъл равен на 90°, 100 градa или π 2 {\displaystyle \pi \over 2} радиана. Ъгли, по-малки от правия ъгъл, се наричат остри, a тези, които са по-големи – тъпи. Ъгъл, равен на сумата от д ...

                                               

Централен ъгъл

Централен ъгъл се нарича този ъгъл, чийто връх съвпада с центъра О на дадена окръжност, а рамената му пресичат окръжността в една точка. Централните ъгли, съответстващи на дъгата АВ се наричат допълнителни. Ако ъгълът, съответстващ на по-малката ...

                                               

Комбинаторика

Комбинаториката е сред най-старите и силно развити дялове на математиката и по-специално на дискретната математика. Основен обект, с който се занимава комбинаториката, е комбинаторната конфигурация. В областта на комбинаториката са се оформили дв ...

                                               

Задача на Йосиф Флавий

Задачата на Йосиф Флавий е популярен математически ребус-броеница с исторически подтекст. В основата на задачата лежи една легенда за превземането на последната крепост на сикариите от римляните Масада в Юдейската пустиня с който акт се слага кра ...

                                               

Латински квадрат

Латински квадрат представлява таблица n × n, запълнена с n различни символи по такъв начин, че във всеки ред и колона символа n се среща само по веднъж. Ето два примера: Латинските квадрати съществуват за всяко n.

                                               

Магически квадрат

Магически квадрат в математиката и комбинаториката се нарича таблица n × n запълнена с n ² естествени числа, присъстващи само по веднъж, по такъв начин, че всеки ред, колона, както и двата диагонала, да правят една и съща сума. Според четността н ...

                                               

Теория на графите

Теорията на графите е клон от математиката, който изучава свойствата на графите. Графът е абстрактна структура, която представя връзките между отделните елементи на дадено множество. Всеки член на това множество се нарича връх на двете схеми е из ...

                                               

Граф (математика)

Графът се разглежда като съвкупност от върхове и дъги. Използва се за представяне на съвкупност от обекти и техните връзки. Обикновено върховете съответстват на обектите, а дъгите - на отношенията между тях. Графът е структура от данни, която се ...

                                               

Регулярен граф

Регулярен граф е термин от теорията на графите, с който се означава граф, при който всеки връх има равен брой съседни върхове, т.е. всички върхове на графа са от една и съща степен. Тривиалният случай на регулярен граф от нулева степен е граф, съ ...

                                               

Седем моста на Кьонигсберг

Седемте моста на Кьонигсберг са съществували в Кьонигсберг през XVI – XX век. Взаимното разположение на мостовете навежда математика Леонард Ойлер на размисли, които стават основа за възникването на теорията на графите.

                                               

Булева алгебра

Булевата алгебра е специална алгебрична структура, която съдържа логическите оператори И, ИЛИ, НЕ, както и множествените функции сечение, обединение, допълнение. Тя е дефинирана за първи път от британския математик Джордж Бул 1815 – 1864 през 19 ...

                                               

Булев тип данни

В информатиката, булевият тип данни е тип данни, който има две възможни стойности. Предназначен е да обозначава истинните стойности в логиката и Булевата алгебра. Той е кръстен на Джордж Бул, който за първи път дефинира алгебрична система на логи ...

                                               

Факториел

Факториел е функция на цялото число n, равна на произведението на всички естествени числа, по-малки или равни на n. Така, n! = ∏ i = 1 i = n i {\displaystyle n!=\prod _{i=1}^{i=n}i} Например: 5! = 5*4*3*2*1 = 120 По конвенция, 0! = 1 10! = 10*9*8 ...

                                               

Функция на Мьобиус

Функцията на Мьобиус μ е важна функция в теорията на числата и комбинаториката. Наречена е на немския математик Август Мьобиус, който я въвежда през 1832 г.

                                               

Функция на Ойлер

В теорията на числата функцията на Ойлер, наричана още Тотиента и отбелязвана с φ е функция, дефинирана за произволно положително цяло число n, като броя на естествените числа, ненадминаващи n и взаимно прости с n. Например φ = 4, защото нечетнит ...

                                               

Крива (математика)

Крива в математиката е понятие, което се опитва да дефинира формално интуитивната представа за едномерен и непрекъснат обект. Най-простите примери за криви са правата и окръжността. Математиката изучава множество различни видове криви, както и те ...

                                               

Архимедова спирала

Архимедова спирала е равнинна трансцендентна крива, която се дефинира като геометричното място на точка, движеща се с постоянна скорост v по лъч, който се върти около полюс О с постоянна ъглова скорост w. Кривата е алгебрична спирала, тъй като ур ...

                                               

Асимптота

В математиката асимптота на равнинна крива е права, която се приближава неограничено до клон на кривата, но никога не я допира. По този начин в точка от кривата, клоняща към безкрайността, разстоянието между кривата и асимптотата клони към нула.

                                               

Астроида

Забележка: Заглавието на тази статия може лесно да бъде объркано с Астероид. Астроидата е равнинна крива, частен случай на хипоциклоида с четири рогови точки. Може още да се разглежда като супер елипса от степен n=2/3 и с равни оси a и b. Астроид ...

                                               

Брахистохрона

Брахистохроната е кривата, по която една материална точка се придвижва за най-кратко време от една точка до друга под действието на постоянна гравитация.

                                               

Версиера

Версиера в математиката е алгебрична крива от трета степен. Изследвана е от италианската математичка Мария Гаетана Анези, и поради това наречена на нейно име "къдрица на Анези". Кривата се строи по следния начин: Фиксирана е окръжност и произволн ...