Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249




                                               

Декартов лист

Декартов лист е вид равнинна алгебрична крива, с уравнение в декартови координати: x 3 + y 3 = 3 a x y {\displaystyle x^{3}+y^{3}=3axy} при a ≠ 0 {\displaystyle a\neq 0} и в полярни координати: r = sin ⁡ 2 φ sin 3 ⁡ φ + cos 3 ⁡ φ {\displaystyle r ...

                                               

Еволюта

Еволютата на дадена крива е геометричното място на центровете на кривината на кривата. С други думи, ако за всяка точка от кривата се начертае центърът на кривината на кривата в тази точка, резултатната фигура се нарича еволюта на кривата. Самата ...

                                               

Епитрохоида

В геометрията епитрохоида е равнинна трансцендентна крива, описана от точка фиксирана спрямо окръжност, която се търкаля по външната страна на друга, направляваща, окръжност.

                                               

Епициклоида

Епициклоида в геометрията е равнинна крива от четвърта степен, получена като геометричното място на фиксирана точка от окръжност, наречена епицикъл, която се търкаля от външната страна на друга окръжност, наречена направляваща, с радиус равен или ...

                                               

Кардиоида

В геометрията кардиоида е равнинна алгебрична крива от четвърта степен, вид епициклоида с единствена рогова точка. Кардиоидата е крива, която се получава като геометричното място на фиксирана точка от окръжност с радиус a, която се търкаля по вън ...

                                               

Конично сечение

Конично сечение в математиката е алгебрична крива от втора степен, която може да се получи от сечението на правилна конична повърхнина с равнина. Видовете конични сечения са били известни още на древните гърци; получават имената си от Аполоний Пе ...

                                               

Крива на Вивиани

Кривата на Вивиани е пространствена алгебрична крива, която се получава при пресичането на цилиндър със сфера. Кривата е наречена на ученика на Галилей, Винченцо Вивиани, който я е изучавал през 1692 г., макар че преди това кривата е разглеждана ...

                                               

Лемниската

Лемниска̀та е термин за обозначаване на равнинни алгебрични криви, който има две възможни значения в зависимост от математическата школа, която го използва. Според руски източници, отчасти заимствани и от българските, лемниската е равнинна алгебр ...

                                               

Лемниската на Бернули

Лемниска̀та на Бернули е лемниската, представляваща равнинна алгебрична крива от четвърта степен, която се дефинира геометрично като множество на точките в равнина α {\displaystyle \alpha }, произведенията на чиито разстояния до два фокуса в α {\ ...

                                               

Логаритмична спирала

Логаритмична спирала е специален вид спирална крива, която често намира изражение в природата. За първи път тази крива се споменава от Рене Декарт в кореспонденцията му до Марин Мерсен, през 1638 г. Независимо от него, през 1644 г. е изучена от Е ...

                                               

Овал на Декарт

Овалът на Декарт е равнинна алгебрична крива с декартово уравнение x 2 + y 2 + m 2 + y 2 = a {\displaystyle {\sqrt {x^{2}+y^{2}}}+m{\sqrt {^{2}+y^{2}}}=a} Още се дефинира като геометричното място на множеството от точките в равнината, чиито разст ...

                                               

Овал на Касини

Овал на Касини или крива на Касини е плоска алгебрична крива от четвърта степен, представляваща множеството от точките, произведението на разстоянията от които до две зададени точки е постоянно число. В декартова координатна система с начало сред ...

                                               

Охлюв на Паскал

Охлюв на Паскал е равнинна алгебрична крива от четвърти ред, която се задава с полярно уравнение ρ = a cos ⁡ φ + l {\displaystyle \rho =a\cos \varphi +l} и декартово уравнение 2 = l 2 {\displaystyle ^{2}=l^{2}}. Кривата е симетрична спрямо абсцис ...

                                               

Парабола

Параболата е геометрично място на всички точки от равнината, които се намират на равни разстояния от една фиксирана точка F и от фиксирана права l в същата равнина. Точката F се нарича фокус, а l – директриса на параболата. Тя може да бъде предст ...

                                               

Строфоида

Строфоидата е вид равнинна алгебрична крива с уравнение в декартови координати y 2 = x 2 a + x a − x {\displaystyle y^{2}=x^{2}{\frac {a+x}{a-x}}} при a ≠ 0 {\displaystyle a\neq 0} и полярни координати ρ = − a c o s 2 φ c o s φ {\displaystyle \rh ...

                                               

Трактриса

Трактрисата е равнинна трансцендентна крива, дефинирана за пръв път от Клод Перо по следния начин: "Да се намери кривата, по която се движи хоризонтална равнина точка закрепена към края на нишка, чийто втори край се движи по права, лежаща в същат ...

                                               

Фигура на Лисажу

Фигура на Лисажу е крива, която представлява геометричното място на резултантното преместване на точка, в която се наслагват две или повече периодични движения, най-често с една и съща честота и под прав ъгъл. Изразена формално, фигурата на Лисаж ...

                                               

Хипербола

Хиперболата в математиката е равнинна алгебрична крива от втори ред с канонично уравнение x 2 a 2 − y 2 b 2 = 1 {\displaystyle {\frac {x^{2}}{a^{2}}}-{\frac {y^{2}}{b^{2}}}=1}. Състои се от два клона, има два фокуса и две асимптоти с уравнения a ...

                                               

Хиперболична спирала

Хиперболичната спирала е равнинна трансцендентна крива, известна още като реципрочна спирала. Нейното уравнение в полярни координати е r = a θ {\displaystyle r={\frac {a}{\theta }}}, като приликата му с уравнението на хиперболата в декартови коор ...

                                               

Хипотрохоида

В геометрията хипотрохоида е равнинна трансцендентна крива, описана от точка фиксирана спрямо окръжност, която се търкаля по вътрешната страна на друга, направляваща, окръжност, с радиус равен или по-голям от радиуса на първата.

                                               

Хипоциклоида

В геометрията, хипоциклоида е равнинна крива, която се дефинира като геометричното място на фиксирана точка от окръжност, която се търкаля по вътрешната страна на друга окръжност, наречена направляваща, с радиус по-голям от радиуса на първата.

                                               

Циклоида

Циклоида е равнинна трансцендентна крива, описана с параметричните уравнения x = r t − r sin ⁡ t {\displaystyle x=rt-r\sin t\!}, y = r − r cos ⁡ t {\displaystyle y=r-r\cos t\!}. или декартовото: x = r cos − 1 ⁡ 1 − y r − 2 r y − y 2 {\displaystyl ...

                                               

Бутилка на Клайн

Бутилка на Клайн в математиката е двумерна повърхнина, която има само една страна, т.е. при нея не може да се разграничат "вътрешна" от "външна" страна. Тя не може да бъде конструирана в по-ниско от четиримерното пространство, макар че идея за не ...

                                               

Конус

В геометрията конусът се дефинира като геометрично тяло, заградено от конична повърхнина и едно равнинно сечение. Коничната повърхнина е повърхнина, която се описва от права, минаваща през фиксирана точка P и хлъзгаща се по крива ω несъдържаща фи ...

                                               

Лист на Мьобиус

Лист на Мьобиус е тризмерна конструкция, образувана от дълга правоъгълна лента, която се усуква по дължина на 180 градуса и след това двата ѝ края се слепват. Тази форма има само един ръб и една повърхност, на която не съществуват посоките ляво и ...

                                               

Олоид

Олоидът е триизмерно геометрично тяло, открито и патентовано от германския скулптор, математик и изобретател Паул Шац през 1929 година. Представлява минималната изпъкнала обвивка на две еднакви окръжности, поставени една спрямо друга в две перпен ...

                                               

Равнина (математика)

Равнината в геометрията е основен двуизмерен обект. В триизмерната координатна система, равнината може да се дефинира като множеството от точки, чиито координати удовлетворяват равенството: a x + b y + c z + d = 0 {\displaystyle ax+by+cz+d=0}, къ ...

                                               

Сфера

Сфера е повърхнина в пространството, която се получава чрез въртене на окръжност около неин диаметър; центърът на завъртяната окръжност е център и на сферата, а радиусът на завъртяната окръжност е равен на радиусът на сферата. Сферата може да се ...

                                               

Сфероид

Сфероидът е повърхнина в тримерното пространство, образувана при въртене на елипса по главната ѝ ос. Определя се също като симетричен елипсоид, т.е. елипсоид на който двете главни оси имат еднаква дължина. X 2 a x 2 + Y 2 a y 2 + Z 2 b 2 = X 2 + ...

                                               

Тор (геометрия)

В геометрията тор се нарича ротационна повърхнина с форма на геврек, описана при завъртането на окръжност около ос, лежаща в нейната равнина. Сферата е частен случай на тор, получен при ос, преминаваща през центъра на окръжност. Уравнението на то ...

                                               

Хиперкуб

В геометрията хиперкуб е n -мерен аналог на квадрата и куба. Представлява затворен изпъкнал геометричен обект, състоящ се от взаимно перпендикулярни във всяко от n -те му измерения елементи от първа до -ва размерност. Алгебричната му дефиниция е ...

                                               

Елипса

Елипса в геометрията е геометрично място на точки M, за които сумата от разстоянията до две дадени точки F 1 {\displaystyle F_{1}} и F 2 {\displaystyle F_{2}} е постоянна, т.е. | F 1 M | + | F 2 M | = C. {\displaystyle |F_{1}M|+|F_{2}M|=C.} Окръж ...

                                               

Изпъкнала функция

Функцията yx се нарича изпъкнала в даден интервал, ако за всеки две точки x 1 и x 2 от него е изпълнено неравенството: f x 1 + x 2 ≤ f x 1 + f x 2 {\displaystyle f\left{\frac {x_{1}+x_{2}}{2}}\right\leq {\frac {fx_{1}+fx_{2}}{2}}}. Прието е линей ...

                                               

Обратна функция

Обратна функция се нарича функция, която "обръща" друга функция. Тоест ако имаме функцията f {\displaystyle f} да е равна на y {\displaystyle y}, то нейната обратна функция g {\displaystyle g} би била равна на x {\displaystyle x}.

                                               

Ричард Аркрайт

Сър Ричард Аркрайт е английски индустриалец и изобретател. Считан е за баща на задвижвания с вода предачен стан ватермашина въпреки че патентът му впоследствие е отнет в полза на Томас Хайс, както и на автоматизирания чекрък. Един от водещите пре ...

                                               

Уилям Конгрийв (изобретател)

Уилям Конгрийв, 2-ри баронет (на английски: Sir William Congreve, 2nd Baronet е английски изобретател и пионер на ракетната артилерия, известен с изобретяването и развиването на ракетата на Конгрийв. Той е син на генерал-лейтенант Уилям Конгрийв, ...

                                               

Хенри Коул

Роден е на 15 юли 1808 година в Бат в семейството на офицер. Учи в интерната "Крайстс Хоспитал" в Хоршъм, след което работи като чиновник в архивите, започва да рисува илюстрации. През 1843 година отпечатва първата в света търговски предлагана ко ...

                                               

Уилям Стърджън

Уилям Стърджън е английски физик и изобретател. Той конструира първия електромагнит и създава първия практически използваем електромотор.

                                               

Ричард Тревитик

Ричард Тревитик е английски минен инженер и изобретател, дал на света парния локомотив. През 1801 г. създава първия пътен локомотив с парен двигател и капацитет 8 пътника. Наречен е "Пухтящият дявол" и това наименование идва от характерния звук " ...

                                               

Франсис Тревитик

Става инженер в 1832 и през 1840 г. е нает в Grand Junction Railway GJR. Синът му Артър Реджиналд Тревитик работи много години в LNWR. Друг негов син – Фредерик Харви Тревитик, работи в Great Western Railway, Egyptian State Railways и става старш ...

                                               

Артър Улф

Артър Улф е английски инженер. Той е роден през 1766 в Кембърн, Корнуол. През 1785 заминава за Лондон, където работи като конструктор на двигатели за Джоузеф Брамах и други фирми. През 1803 патентова подобрен котел за производство на пара под вис ...

                                               

Джеймс Харгрийвс

Джеймс Харгрийвс е английски тъкач, дърводелец и изобретател от Ланкашър. През 1764 година той създава предачна машина, която преде с 16 и повече вретена едновременно наречена "spinning Jenny". Вретената се въртят с ръчно колело. Идеята за подобр ...

                                               

Джон Харисън

Джон Харисън е английски изобретател и механик, който изобретява морски хронометър, с чиято помощ се решава прочутия проблем на географската дължина. Разработените от Харисън морски хронометри революционизират навигацията и рязко повишават сигурн ...

                                               

Джеймс Дюар

Джеймс Дюар е роден на 20 септември 1842 г. в Кинкардайн, Шотландия. Дюар следва в Единбургския университет и по-късно в Гент. В Гент се обучава при Фридрих Август Кекуле. Дюар изследва между другото продуктите от окислението на никотина, преобра ...

                                               

Уилям Мърдок

Уилям Мърдок е шотландски инженер и изобретател. Според теориите шотландското име Мърдох е променено в английския му вариант, след преместването му в Англия.

                                               

Абланица (област Пазарджик)

Село Абланица се намира в планински район на 16 km на запад–югозапад от Велинград и на 1 km от гара Цветино по поречието на едноименната река Абланица.

                                               

Абрит

Абрѝт е село в Североизточна България. Старото му име е "Аптаат". То се намира в община Крушари, област Добрич. В негова чест е именуван хълм в Антарктида.

                                               

Аврамово (област Благоевград)

Село Аврамово се намира в планински район. Разположено е в Аврамовата седловина, която разделя планините Рила и Родопи. Отстои на 18 км от общинския център – гр. Якоруда.

                                               

Аврамово (област Кърджали)

Село Аврамово се намира в най-източната част на Западните Родопи, на около 5 km на запад от река Боровица, която ги разграничава от Източните Родопи, около 18 km запад-северозападно от град Кърджали и 13 km север-североизточно от град Ардино. Над ...

                                               

Аврен (област Кърджали)

Село Аврен се намира в планински район, в северните разклонения на рида Мъгленик, част от Родопите. Разположено е на около 4 км от държавната граница с Гърция. На 6-7 километра източно от селото се намира Черничево, на около 4 километра в западна ...