Топ-100
Back

ⓘ Масив, програмиране. Масивът в компютърните науки е наредена последователност от елементи от един и същ базов тип. Отделен елемент на масива се указва посредств ..
                                     

ⓘ Масив (програмиране)

Масивът в компютърните науки е наредена последователност от елементи от един и същ базов тип. Отделен елемент на масива се указва посредством името на целия масив, последвано от поредния номер на елемента. В различните езици за програмиране масивите са изградени по различни начини.

                                     

1. Масиви в C/C++

В езиците за програмиране C и C++, масивът е група от променливи които са от един и същи тип данни, имат един и същи размер, разположени са последователно в паметта и съществува указател, който сочи към първия елемент от масива.

                                     

2. Масиви в PHP

В езика за програмиране PHP, масивът е променлива, която съдържа множество от елементи. Масивите могат да бъдат 2 вида - обикновени и асоциативни. При обикновените масиви за обръщане към елемент се използва индекс поредно число на елемента. При асоциативните масиви за обръщане към елемент се използва текстов низ.

                                     

3. Масиви в JavaScript

В езика за програмиране JavaScript, масивът е обект. Той има конструктор и методи. За обръщане към елементите от обекта могат да се използват индекси или текстови низове.

Масиви могат да бъдат създавани и посредством литерала за масив:

                                     

4. Масиви в Python

В езика за програмиране Python, масивите са 3 вида - tuple, list и dictionary. Разликата между тях е, че един tuple не може да бъде променен - докато съществува, неговите елементи остават такива, каквито са били при създаването му. При list елементите могат да бъдат променяни.

                                     

5. Масиви в Perl

В езика за програмиране Perl, масивът е променлива, която съдържа множество от елементи. Масивите могат да бъдат 2 вида - обикновени и асоциативни. При обикновените масиви за обръщане към елемент се използва индекс поредно число на елемента. При асоциативните масиви за обръщане към елемент се използва текстов низ. При обръщане към елемент от масив, пред името на масива се поставя знакът $ долар. При обръщане към обикновен масив пред името на масива се поставя знакът маймунско А. При обръщане към асоциативен масив пред името на масива се поставя знакът % процент.

                                     

6.1. Масиви в C# Характеристики на масивите

 • Редът на елементите и дължината на масива са фиксирани.
 • Стойността по подразбиране на елементите от числен тип е нула, за референтните типове е null, за булевите типове е false. При масив от масиви елементите са от референтен тип и по подразбиране са null.
 • Елементите на масива могат да бъдат от всякакъв тип, включително от тип масив.
 • Масивът може да бъде едномерен, многомерен или масив от масиви.
 • Базирани са на нулево индексиране – това означава, че в масив с N елемента, първият елемент ще е с индекс нула, а последният с индекс N-1.

Следващите примери демонстрират как се създават едномерен, многомерен и масив от масиви jagged array.

При деклариране на масив след типа на променливите трябва да бъдат поставени квадратните скоби задават индексите на масивите да започват от 1, както е традиционно математически, докато други езици като Fortran 90, Pascal и Algol позволяват на потребителя да избира минималната стойност на всеки индекс.                                     

6.2. Масиви в C# Обработване на масиви

 • с for цикъл - използва се когато се работи с индекса на елементите и не е задължително да се обхожда всеки един от първия до последния елемент.
 • с foreach цикъл - използва се когато не е необходима употребата на индекс, а елементите се обхождат един по един. С тази операция елементите не могат да бъдат променяни, а само прочитани.
                                     

6.3. Масиви в C# Масивите като обекти

В езика C# масивите са всъщност обекти. System.Array е базовият тип на всички видове масиви и неговите характеристики могат да бъдат прилагани. Пример за това може да бъде намирането на дължината на масива с използване на метода System.Array.Length.

                                     

6.4. Масиви в C# Преоразмеряеми масиви

Това са масиви, които могат да се променят динамично, като се добавят или премахват елементи от тях. Синтаксисът е List – където Т е типа данни, които ще се съдържат. Основното им предимство е, че няма нужда да знаем предварително дължината на масива. Първоначално новосъздадения списък има 0 елемента. Основни методи и свойства:

 • :Count – връща текущата дължина на списъка
 • :Remove element – премахва елемента
 • :Add T element – добавя елемент на края
                                     
 • Масив може да се отнася за: Масив изолиран планински хълм с приблизително еднаква дължина и ширина Масив програмиране структура от данни в компютърните
 • перфокартите. Различните езици за програмиране поддържат различни стилове на програмиране парадигма на програмиране Според стила основните сред тях
 • В компютърните науки функционално програмиране е парадигма за програмиране стил за изграждането на структурата и елементите на компютърни програми, който
 • похвати в програмирането като проект по договор, юнит тестване, точни модели, вградено автоматично управление на паметта, динамични масиви анонимни функции
 • В програмирането абстрактната структура данни асоциативен масив представлява съвкупност от наредени двойки ключ, стойност заедно с дефинирани операции
 • Пърл. Perl произнася се пърл е универсален, интерпретативен език за програмиране създаден от Лари Уол през 1987 г. Лари е трябвало да създава отчети
 • динамичната памет, в която се съхраняват по - големи обекти символни низове и масиви Примитивните типове данни числа, char, bool се наричат стойностни типове
 • В програмирането назъбен масив на английски: Jagged Array познат още като нащърбен масив е масив от масиви чиито елементи могат да бъдат с различна
 • страница за други значения на Паскал. Паскал Pascal е структурен език за програмиране създаден през 1970 г. от проф. Никлаус Вирт Niklaus Wirth от Швейцарския
 • интерпретируем език за програмиране разпространяван с повечето Уеб браузъри. Поддържа обектно - ориентиран и функционален стил на програмиране Създаден е в Netscape
 • тези елементи и т.н. Спъсъкът се използва в повечето известни езици за програмиране под различна абревиатура. В езика C е List T с Т се означава типа

Users also searched:

...