Топ-100
Back

ⓘ Образование - Образование, Висше образование, Отдел Наука и образование при ЦК на БКП, Министър на образованието и науката на България, в България, Изпит ..
                                               

Образование

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици. В широкия смисъл на думата образованието е процес на формиране на ума, характера и физическите способности на дадена личност, а също така и предаване на знанията, натрупани с поколения в областта на културата. Образователните методи включват лекции, дискусии, семинари, демонстрации примери, лабораторни упражнения, обучение и насочени изследвания. Образованието се извършва под ръководството на компетентни и авторитетни педагози: учители и препода ...

                                               

Висше образование

Висшето образование е степен в образованието, която се получава във висше училище – университет, академия, колеж, институт, консерватория, семинария и др. Обучението във висшето образование се провежда в различни видове научни направления, образователни степени и води до удостоверение за успешно завършен курс диплом, сертификат. Правото на достъп до висше образование се споменава в множество документи за човешките права. Във Великобритания Международната спогодба за икономически, социални и културни права от 1966 година декларира в чл. 13., че "висшето образование ще бъде равно достъпно за ...

                                               

Отдел "Наука и образование" при ЦК на БКП

Отделът "Наука и образование" при ЦК на БКП се създава по решение № 185 на Политбюро на ЦК на БКП от 17 октомври 1953 г., съгласно което дотогавашните сектори в отдел "Пропаганда и агитация", занимаващи се с проблемите на науката, образованието и изкуството, се обособяват в самостоятелен отдел "Наука, образование и изкуство". По решение на Политбюро от 26 ноември 1962 г. отделът се разделя на отдел "Наука и образование" и отдел "Изкуство и култура". През 1963 г. отдел "Наука и образование" остава с два основни сектора: "Наука и висше образование" и "Общо и професионално образование". През ...

                                               

Министър на образованието и науката на България

Министърът на образованието и науката на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт и управлява и упражнява надзора върху учебно-възпитателните, културните и просветните инстанции в страната. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

                                               

Министерство на образованието и науката (Северна Македония)

Министерство на образованието и науката на Северна Македония е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Първоначално съществува като две министерсва – на образованието и на науката. През 2000 година двете министерства са обединени в едно.

                                               

Образование в България

Развитието на образованието в България е тясно свързано със създаването на славянобългарска държава. Първоначално държавното управление използва гръцката писменост. Това пречи за създаването на самостоятелна славянобългарска култура, не допринася за сплотяването на славяните и прабългарите. Делото на Кирил и Методий пресича опитите на гръцкото духовенство и на католическата пропаганда да влияят върху държавното управление чрез образованието на младото поколение. Благодарение на славянската писменост се създават условия за по-нататъшното политическо и културно развитие на българския народ. ...

                                               

Министър на образованието

Министър на образованието е длъжност в правителствата на някои страни. Лицето на този пост отговаря за решаването на въпросите на образованието. Учреждението, което подпомага министъра, се нарича министерство на образованието. Може да бъде департамент или агенция на правителството. Образователният министър, подпомаган от апарата на своето министерство, разработва и провежда политиката в областта на образованието.

Закон за висшето образование
                                               

Закон за висшето образование

Закон за висшето образование е закон в България, с който се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.

Домашна работа
                                               

Домашна работа

Домашната работа представлява задачи и упражнения, които учителите дават на учениците за решаване у дома. В повечето случаи домашната работа е задължителна. Ако домашната работа не е изпълнена често пъти следват санкции за ученика като например забележка или слаба оценка. Целта на домашната работа е затвърдяване на знанията.

                                               

Изпит

Изпитът е вид проверка, целяща да установи нивото на овладяване на знанията по определен предмет. Изпитите могат да бъдат устни и писмени. Провеждат се от назначена специална комисия, въз основа на предварително подготвени теми. Темите съдържат въпроси, обхващащи изучения материал, обект на проверката.

Учебен кораб
                                               

Учебен кораб

Учебен кораб – специално построен или преоборудван служебно-спомагателен съд за плавателна практика на курсантите на морските учебни заведения. Термина се появява в средата на 19 век, но фактически първите учебни съдове се появяват значително по-рано.

                                               

Мениджмънт в образованието (списание)

Мениджмънт в образованието е издавано на тримесечие рецензирано академично списание, което покрива теми засягащи управлението в областта на образованието. Главният редактор на списанието е Линда Хаммърсли-Флечър. Списанието започва да се издава през 1987 и в момента се публикува от SAGE Publications от името на Британското общество за ръководство, мениджмънт и администрация в образованието.