Топ-100
Back

ⓘ Представяне на знание - Знание, Данни, Меронимия, Open-world assumption, Обучение в действие, Онтология, Представяне на знание, Resource Description Framework ..
                                               

Знание

Знанието е това което се знае, което е известно, което е установено в резултат на познавателна дейност. В по-общ смисъл това е науката изобщо. В Оксфордския английски речник знанието е дефинирано като: факти, информация и умения, придобивани чрез преживяване или образование, теоретичното или практическото разбиране на субекта, или това, което се знае в дадена област като цяло; осведоменост или запознатост придобити чрез преживяване на факт или ситуация. Философските дебати започват с формулировката на Платон за знанието като "обоснована истинска вяра". Разбира се, днес няма категорична деф ...

                                               

Данни

Данни са неструктурирани факти за обект, които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват с някаква цел. Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което информацията и знанието произхождат.

                                               

Меронимия

Меронимия е семантично отношение, използвано в лингвистиката. Меронимът денотира съставна част от или член на нещо, тоест: X е мероним на Y, ако X -вете са части от Y -те или X е мероним на Y, ако X -вете са членове на Y -те. Например, пръст е мероним на ръка, защото пръстът е част от ръката. По подобен начин колело е мероним на автомобил. Меронимията е обратното на холонимия. Много близка е концепцията на мерологията, която специално се занимава с отношенията част/цяло в логиката. Това формално се изразява в условията на логиката от първи ред. Мероним означава част от цяло. Дума, която де ...

                                               

Open-world assumption

Open-world assumption е термин от областта на представяне на знанието, с който се означава допускането, че в една формална логическа система истинната стойност на дадено съждение може да бъде истина, без значение дали за съждението е известно дали е вярно или не. Обратният термин е closed-world assumption, според който всяко съждение, което е истина, е предварително зададено в системата като истина. OWA дава формален израз на неформалната представа, че никой отделен агент или наблюдател не разполага с пълното знание и следователно не може да прави допускания за затворен свят. OWA ограничав ...

                                               

Обучение в действие

Обучение в действие е образователен метод), при който хората работят и учат заедно, като се заемат с истински проблеми и въпроси, както и разсъждавайки върху своите действия. Така че в този случай обучаващите се придобиват знание чрез истински действия и практика, тоест практикувайки, а не чрез традиционните инструкции на преподаването. Този метод на учене е в контраст с традиционното учене, което се съсредоточава върху представянето на знанието и уменията. Обучението в действие се извършва заедно с дрегите, в малки групи, наречени групи по обучение в действие. Обучението в действие се пре ...

                                               

Онтология

Онтология е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло. Определението, което Аристотел дава на първата философия в своята "Метафизика", е: "Знание за биващото като биващо". Онтологията има за предмет както началата на всичко съществуващо, така и основните му принципи и категорийното им изразяване. Античните гърци са разсъждавали върху битието на съществуващото, но самата дума е въведена от ренесансовите философи и започва да се употребява едва в началото на 17 в. Парменид е един от първите мислители, които директно об ...

                                     

ⓘ Представяне на знание

 • Представяне на знание на английски: Knowledge representation - репрезентиране, репрезентация или представяне на знание е област от изкуствения интелект
 • знанията Рационализъм Ирационализъм Разум Вяра Енциклопедия Представяне на знание Учене Мъдрост Интелект Интуиция Несъзнавано Икономика на знанието Открийте
 • код Unicode  универсален код. Форма за представяне на данните във вид на последователност от символи, на избран език, съдържателно разглеждана като
 • под - клас на друга дума е хипоним. В езиците за репрезентиране представяне визуализация на знание меронимията е често изразявана с част - от part - of В
 • на български: презумпция за отворен свят допускане за отворен свят предположение за отворен свят е термин от областта на представяне на знанието на
 • Изкуствения интелект, където е налице програмирано знание programmed knowledge и научено, чрез машинно учене знание learned knowledge вж. напр. Programmed
 • съществуващо и λογία, logia, наука знание е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието
 • неговото представяне Декларативното познание може да бъде наречено и познание за света виж епистемология Процедурно знание това е знание за това
 • Ноу - хау на английски: know - how - знам как е специфичното знание необходимо за изпълнение на дадена задача. То се различава от другите видове знание по това
 • Епистемологията на старогръцки: ἐπιστήμη, знание и λόγος  слово, учение е разклонение на философията, занимаващо се с произхода, обхвата и особеностите на познанието
 • λόγος, знание е специализирана и спомагаща историческа дисциплина посветена на изучаването на родствените отношения между хората, историята на рода и
                                               

Представяне на знание

Представяне на знание е област от изкуствения интелект, чиято фундаментална цел е да представя знанието по начин, който улеснява заключаването, ваденето на заключения от знание. То анализира как да се мисли формално, как да се използва символна система за представянето, репрезентирането на областта на някой дискурс, заедно с функциите, които позволяват да се извършват съответните заключения за обектите.

                                               

Resource Description Framework

Resource Description Framework е XML-базиран език за представяне на информация описваща уеб ресурси в Интернет и стандарт на W3C за семантични мрежови архитектури. Информацията може да бъде: описание на съдържанието, заглавието, автора, права за ползване и други структурирани метаданни. Информацията не се показва в уеб страниците.

Медицински алгоритъм
                                               

Медицински алгоритъм

Медицински алгоритъм е всяко изчисление, формула, статистическо изследване, номограма или таблица, която е полезна и използваема в здравеопазването. Медицинските алгоритми включват подходи тип дървета за решения към лечението if симптоми A, B, и C са налице then използвай лечение X) и също не толкова очевидни средства и начини, използвани за намаляване или определяне на несигурността.

Users also searched:

...
...
...