Топ-100
Back

ⓘ Околна среда - Околна среда, Министерство на околната среда и водите на България, Световен ден на околната среда, Опазване на околната среда ..
                                               

Околна среда

Околната среда е съчетанието от географски, климатични, биосферни и антропогенни фактори, които формират и оказват влияние върху местообитанията на организмите. Околната среда се състои от абиотични и биотични фактори. Опазването на околната среда е първостепенен проблем за здравето на човека и икономическото развитие.

                                               

Министерство на околната среда и водите на България

Министерството на околната среда и водите е българска правителствена служба с ранг на министерство, отговаряща за опазването на околната среда в България. Ролята на Министерството на околната среда е да определя национални политики, да разработва стратегии, да подготвя стандарти и да определя приоритетите за опазване на околната среда. Органи: Дирекция "Национален парк Рила" централен офис: Благоевград, Дирекция "Национален парк Пирин" централен офис: Банско и Дирекция "Национален парк Централен Балкан" централен офис: Габрово. Централната администрация на министерството се намира в сграда ...

                                               

Световен ден на околната среда

Световен ден на околната среда. Отбелязва се всяка година на 5 юни. Представлява най-значимият и известен глобален ден за положителна промяна на околната среда.

                                               

Опазване на околната среда

Опазването на околната среда е човешка дейност за поддържане на устойчиво равновесие в биосферата. Това означава съхраняване на биологичното разнообразие, като не се допуска да се влошават параметрите на абиотичните фактори и не се съкращава числеността на видовете в природата. Първоначално понятието се свързва само с консервацията на природната среда и създаването на защитени територии. В съвременността се приема и рационалното използване на природните ресурси, съхраняване на биологичното разнообразие, провеждане на мониторингови изследвания, провеждане на дейности за намаляване замърсява ...

                                               

Бразилски институт за околната среда и възобновяемите природни ресурси

Бразилският институт за околната среда и възобновяемите природни ресурси е бразилска федерална агенция със статут на юридическо лице на публичното право, с административна и финансова самостоятелност, в рамките на Министерството на околната среда и водите на Бразилия. Институтът е създаден със Закон № 7735 от 22 февруари 1989 г. Основна цел на института е опазване на околната среда и осигуряване на устойчивото използване на природните ресурси, и подпомагане опазването и възпроизвеждането на околна среда, благоприятна за живот.

                                               

Оценка на въздействието върху околната среда

Оценка на въздействието върху околната среда е нормативно утвърдена процедура за установяване, анализиране, оценяване и прогнозиране на измененията, които при реализирането на проекти или стопански дейности могат да възникнат като последици за природните компоненти и комплекси и за здравето на населението. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, процедурата включва следните действия, извършвани в следния ред: извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС; оценяване качеството на доклада за ОВОС; уведомяване на компетентнит ...

                                               

Движение Екология и Околна среда

Движение Екология и Околна среда е кипърска зелена политическа партия. На парламентарните избори през 2001 г. и 2006 г. Движение Екология и Околна среда печели 2.0% от гласовете и 1 от 56 места. През 2011 г. резултатът е 2.2% от гласовете, като единственият мандат, който партията печели е на лидера Йоргос Пердикис, който запазва мястото си. През 2016 г. движението печели 2 места в Камарата на представителите.

                                               

Министър на околната среда и водите на България

Министърът на околната среда и водите на България е член на правителството, т.е. на изпълнителната власт и ръководи и координира политиката на държавата по контрола над бизнеса, населението и държавните фирми при опазването на околната среда и екологичното равновесие в страната, както и при нейното провеждане по отношение на европейските и международни екологичните стандарти. Избиран е от парламента или се назначава от държавния глава на България.

Програма на ООН за околната среда
                                               

Програма на ООН за околната среда

Програмата на ООН за околната среда е организация на Организацията на обединените нации, която свързва дейностите по опазване на околната среда, като помага на развиващите се страни да прилагат конституциите и да насърчават устойчивото развитие чрез екологични дейности. Организацията е създадена през юни 1972 г. и нейните центрове са разположени в Найроби, Кения, и в около шест офиса в няколко други страни.

                                               

Министерство на околната среда и пространственото планиране (Северна Македония)

Министерство на околната среда и пространственото планиране на Северна Македония е едно от министерствата в правителството на Северна Македония.

                                               

Икономика на околната среда

Икономика на околната среда е подполе на икономиката, което се занимава с въпроси на околната среда. Според Програмата за икономиката на околната среда на Националното бюро за икономически изследвания на САЩ:

Науки за околната среда
                                               

Науки за околната среда

Науките за околната среда представляват мултидисциплинарна академична област, която интегрира физични, биологични и информационни науки към изучаването на околната среда и търсенето на решения в отговор на екологичните проблеми. Науките за околната среда предоставят интегриран, количествен и интердисциплинарен подход към изучаването на екологичните системи. Тези науки включват областите: Биогеография Климатология Зоогеография Екология Фитогеография Палеонтология