Топ-100
Back

ⓘ Емпирично знание - Емпиричен изследователски метод, Институт по философия и социология, Емпиризъм, Епистемология, Позитивизъм, Скептицизъм ..
                                               

Емпиричен изследователски метод

Емпиричният изследователски метод е основен научен метод, който служи за събирането на знание чрез средствата на директното наблюдение и експеримент. Отличителното на научния метод, като метод за добиване на познание, че той е систематичен и обоснован. Обосноваването на научното знание става чрез емпиричния метод на добиването му, т.е. посредством заключения за верността на една теория, основани на доказателства факти. Понятието експериментален метод често пъти се ползва като синоним на емпиричния метод, но това е неточно, доколкото експерименталният метод е тясно дефиниран вид емпиричен м ...

                                               

Институт по философия и социология

Институт по философия и социология при БАН, до 2019 г. – Институтът за изследване на обществата и знанието, е създаден през юли 2010 г. като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката.

                                               

Емпиризъм

Емпиризмът е течение във философията, според което цялото човешко знание произхожда от опита и се свежда до него, познанието трябва да се основава на емпирично изследване и индуктивни разсъждения. Той се противопоставя на априоризма, рационализма, синтезиран от Рене Декарт, където водещи са дедуктивните разсъждения и е близък със сенсуализма. Смята се, че емпиризмът е в основата на съвременния научен метод. Сред имената, свързвани с него, са Аристотел, Тома Аквински, Томас Хобс, Френсис Бейкън, Джон Лок, Джордж Бъркли и Дейвид Хюм. Във философията емпиризмът е теория на познанието, която т ...

                                               

Епистемология

Епистемологията е разклонение на философията, занимаващо се с произхода, обхвата и особеностите на познанието. Терминът "епистемология" се употребява в англоезичната, по-рядко във френско- и немскоезичната философия. Въвеждането му се приписва на философа Джеймс Фредерик Ферие, който разделя философията на онтология и епистемология. "Епистемология" буквално означава "наука за познанието". "Епистемологията изследва как опознаваме нещата, какви са границите на нашето познание и доколко можем да припишем достоверност на това наше познание." Епистемологията вербализира мисълта, че знаем нещо к ...

                                               

Позитивизъм

Позитивизмът е направление в методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително знание, и което отрича познавателната ценност на философското изследване. Позитивизмът е оказал влияние върху методологията на естествените и обществени науки. Съвременна форма на позитивизма е неопозитивизмът. Основоположник на позитивизма е френският философ Огюст Конт, който през 30-те години на 19 век е предложил и самия термин.

                                               

Скептицизъм

Скептицизъм е всяко отношение на съмнение спрямо дадено знание, факти или мнения/вярвания, които се представят като факти; както и към твърдения, които се приемат за даденост. Философският скептицизъм е цялостен подход, изискващ информацията от всякакъв вид да бъде добре подкрепена от доказателства. Последователите на пиронизма например препоръчват въобще въздържането от даването на оценки, тъй като отричат възможността да се познае истината. Някои философи скептици поставят под съмнение дори собствените си сетива. Религиозният скептицизъм, от друга страна, е "съмнението относно основни ре ...

                                     

ⓘ Емпирично знание

  • Емпиричният изследователски метод е основен научен метод, който служи за събирането на знание чрез средствата на директното наблюдение и експеримент.
  • комплексни теоретични и емпирични фундаментални и приложни, философски, социологически и науковедски изследвания на знанието ценностите, човека и обществото
  • според което цялото човешко знание произхожда от опита и се свежда до него, познанието трябва да се основава на емпирично изследване и индуктивни разсъждения
  • изкуство, идеология, здрав смисъл Емпирично и теоретично познание. Принципи на познанието Вяра интуиция и знание Структура и форми на опита Специфика
  • методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително знание и което отрича познавателната ценност
  • непокътнат потенциал, който се реализира чрез обучение а знанието се получава чрез емпирично опознаване на света, при което се усвояват универсални концепции
  • Относително най - лесно на емпиричен анализ подлежи първият, познавателният елемент - правната информираност. По - трудно на емпиричен анализ се поддават останалите
  • Скептицизъм е всяко отношение на съмнение спрямо дадено знание факти или мнения вярвания, които се представят като факти както и към твърдения, които
  • Използваните в емпиричните науки методи за изследване на явленията, придобиване на ново знание или коригиране и интегриране на съществуващо знание се наричат
  • и биологичните науки, често се представя като прогресивно натрупване на знание в което истинските теории заменят лъжливите вярвания. Някои по - нови исторически

Users also searched:

...
...
...