Топ-100
Back

ⓘ Епистемология - Въведение в обективистката епистемология, Конструктивизъм, Феминистка философия, Платонова епистемология, Жан Пиаже, Обективизъм, Айн Ранд ..
                                               

Въведение в обективистката епистемология

"Въведение в обективистката епистемология" е книга на Айн Ранд, публикувана през 1979. Тя представлява обобщение на обективистката теория на универсалиите на Ранд и изследва умствения процес на създаване на понятия, същността на определенията, разграничава легитимните понятия от "анти-понятията", разглежда йерархичната структура на познанието и същността на аксиоматичното познание. Книгата включва също есе на Леонард Пейкоф, в което той оспорва теорията на Емануел Кант за аналитичните и синтетични съждения. Творбите са издадени първоначално на части в списание The Objectivist в периода 196 ...

                                               

Конструктивизъм

Конструктивизъм е теория за ученето и знанието, която обхваща редица области като епистемология, педагогика и образователна психология. В основата на конструктивизма е тезата, че човек активно изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. Двама от най-влиятелните учени в тази област са Лев Виготски и Жан Пиаже. За разлика от позитивизма, конструктивизмът следва интерпретативна епистемология. Затова основна позиция при конструктивизма е, че истината не е обективно понятие, а образувано от индивида и неговата среда.

                                               

Феминистка философия

Феминистката философия се отнася до философията, към която е подходено от феминистка перспектива. Феминистката философия включва едновременно опит да се използва методологията на философията, за да разшири каузата на феминистките движения и в същото време опит да се критикуват и преоценят идеите на традиционната философия в една феминистка рамка.

                                               

Платонова епистемология

Платоновата епистемология твърди, че познаването на платонизма е вродено, така че обучението е развитието на идеите, заровени дълбоко в душата, като ръководството на запитване. В няколко диалози на Платон Сократ представя мнението, че всяка душа е съществувала преди раждането с формата на доброто и с познаване на идеите. Тоест, когато една идея е "научена", всъщност само е актуализиран един "спомен". Платон прави рязко разграничение между знанията, които са сигурни, и мнението, което е несигурно. Мненията произтичат от изместването на света на усещане, знанията произтичат от света на вечни ...

                                               

Жан Пиаже

Жан Пиажѐ е швейцарски биолог, психолог, логик и философ. В история на психологията теорията му се свързва с термина генетична епистемология, нова научна дисциплина, която цели да обясни познанието посредством неговото формиране.

                                               

Обективизъм (Айн Ранд)

Обективизмът е философия, създадена от руско-американската философка и романистка Айн Ранд. Обективизмът твърди, че реалността съществува независимо от човешкото съзнание; че човек поддържа директна връзка с реалността чрез своите сетива, посредством които той може да придобива обективни познания благодарение на процеса на създаване на понятия и използване на индуктивна и дедуктивна логика; че единствената морална цел на човек е преследването на собственото му щастие и собствения му рационален интерес; че единствената социална система, която е съвместима с този морал и която признава индив ...

                                               

Познание

Познанието е съвкупност от процеси, процедури и методи за придобиване на знания за явленията и закономерностите от заобикалящата ни среда, т.е. за обективния свят. Познанието е основен предмет на раздела от философията – гносеология теория на познанието. Съществуват няколко типа познание: религиозно; философско; чувствено; научно рационално. митологично;

Феминистка икономика
                                               

Феминистка икономика

Феминистката икономика в най-широк смисъл се отнася до развитието на клон на икономиката, който прилага "обектива" на феминизма към икономиката. Изследванията под това наименование са често интердисциплинарни или хетеродоксални. Тя обхваща дебати за отношението между феминизма и икономиката на много нива: от прилагането на мейнстрийм икономическите методи към по-малко изследваните "женски" територии до изследване на икономическата епистемология и методология.

                                               

Праксеология

Праксеологията е теория, развита от австрийския икономист Лудвиг фон Мизес и някои негови последователи, поставяща си за цел да даде дедуктивно описание на икономическата наука, изхождайки от определени аксиоми. Подходът им произтича от тяхното убеждение, че емпиризмът, в частност научният метод, е неприложим към обществените науки, поради невъзможността социалните явления да бъдат изследвани чрез повторими експерименти.