Топ-100
Back

ⓘ Информация - Информация, Служба Военна информация, Средство за масова информация, Класифицирана информация, Обединена система за таксономична информация ..
                                               

Информация

Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Информацията представлява налично, използваемо знание, но не съществува единна дефиниция, а има сравнително широк кръг от значения в различните области на знанието. Информацията е едно от общите понятия, свързани с материята като философско понятие. Информацията съществува във всеки материален обект като многообразие на неговите състояния и може да се създава, ун ...

                                               

Служба "Военна информация"

Служба "Военна информация", съкратено СВИ, е специална служба в България за водене на военно разузнаване. Тя е част от структурата на Министерството на отбраната. Централата са намира в София, Министерството на отбраната, ул. "Дякон Игнатий" № 3. Тази военна служба и Националната разузнавателна служба са единствените български служби за външно разузнаване. Въпреки че останалите специални служби в НРБ са обединени в някаква степен и поне за известен период в рамките на системата на "Държавна сигурност", Разузнавателното управление на Генералния щаб остава извън нейния състав.

                                               

Средство за масова информация

Средство за масова информация, също средство за масово осведомяване или средство за масова комуникация, масмедия или само медия, е термин, който е използван да означи като клас частта от медиите, насочени към широката аудитория. Терминът масмедия е въведен в употреба през 1920-те години с откриването на националните радиомрежи и излизането на многотиражните вестници и списания. Основните видове средства за масова информация са: печатните медии – вестниците и списанията; традиционните печатни издания – като книгите и периодичните издания научни сборници, алманаси и пр.; електронните медии – ...

                                               

Класифицирана информация

Класифицираната информация е информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, в това число информацията на НАТО и органите на Европейския съюз.

                                               

Национален център за биотехнологична информация на САЩ

Националният център за биотехнологична информация на САЩ е централен институт за обработка и съхранение на данни за молекулярна биология.

                                               

Обединена система за таксономична информация

Обединена система за таксономична информация е междуправителствена организация с участието на САЩ, Канада и Мексико, а също и на други организации и специалисти, имаща за цел създаването и поддържането на пълна и всестранна общодостъпна таксономическа база данни за всички биологични видове.